Jednorazowa zapomoga oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka - zmiany zasad przyjmowania wniosków

autor: Agata Cygan , 2011-10-03
Jednorazowa zapomoga oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka - zmiany zasad przyjmowania wniosków
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przypomina o zmianach, które wchodzą w życie już 1 stycznia 2012 r. Dotyczą zasad udzielania jednorazowej zapomogi (tzw. becikowe) oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka.

Zmiany - jakie?

Prawo do jednorazowej zapomogi oraz do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka będzie ponownie uzależnione od dostarczenia specjalnego zaświadczenia, które potwierdzi, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu. Zaświadczenie takie potwierdza fakt odbycia co najmniej trzech wizyt u ginekologa - w każdym trymestrze ciąży. Wzór wymaganego zaświadczenia jest określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka zwana jest powszechnie „becikowym". Wynosi 1000 złotych i przysługuje jednorazowo matce, ojcu lub opiekunowi prawnemu dziecka. Należy się wszystkim, niezależnie od uprawnień do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz od dochodu rodziny. Pisemny wniosek o otrzymanie takiej gratyfikacji można złożyć w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej (miejsce, w którym wypłacane są świadczenia rodzinne), a termin na złożenie takiego wniosku nie może przekraczać 12. miesięcy od dnia urodzenia dziecka.

Do wniosku należy dołączyć:

  • dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o becikowe;
  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający datę urodzenia dziecka;
  • pisemne oświadczenie, że na dziecko nie zostało wcześniej pobrane becikowe np. przez drugiego z rodziców;
  • zaświadczenie lekarskie o opiece medycznej od 10 tygodnia ciąży (wymóg ten istniał od listopada 2009 roku, ale został zawieszony do 31 grudnia 2011 roku).

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu (to osoba, która sprawuje opiekę nad dzieckiem, a która wystąpiła do sądu rodzinnego z wnioskiem o przysposobienie dziecka; do ukończenia przez to dziecko 1. roku życia, o ile nie został on przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka), którzy ponadto są uprawnieni do zasiłku rodzinnego (ich dochód netto nie przekracza więc 504 zł miesięcznie na osobę w rodzinie, a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne - 583 zł.). Do ustalenia dochodu danej rodziny niezbędne jest zaświadczenie z urzędu skarbowego. Wysokość tej gratyfikacji wzrosła dwukrotnie od 1 stycznia 2006 (do dnia 31 grudnia 2005 roku wartość dodatku wynosiła 500 zł).

Wniosek o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka składa się u pracodawcy. Jeśli jednak ubiegający się o dodatek jest osobą bezrobotną, funkcjonariuszem bądź też jego pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników, wówczas wniosek należy złożyć do urzędu gminy lub ośrodka pomocy społecznej (tam, gdzie wypłacane są świadczenia rodzinne). Z uwagi na to, że nie ma możliwości otrzymania samego dodatku bez zasiłku rodzinnego, najpierw musimy złożyć wniosek o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami. Tam z kolei należy zaznaczyć: dodatek z tytułu urodzenia dziecka.

Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć także:

  • uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny;
  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka;
  • orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne;
  • zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny.

Dla przypomnienia:

Do 31 grudnia 2011r. w celu uzyskania opisanych wyżej świadczeń wystarczy przedstawić zaświadczenie lekarskie bądź zaświadczenie wystawione przez położną, które potwierdza co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży wykonane przez lekarza ginekologa lub położną. Od 1 stycznia 2012r. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (becikowe) oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka będą przysługiwały jedynie pod warunkiem przedstawienia zaświadczenia, potwierdzającego pozostawanie matki pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu z co najmniej jedną wizytą w każdym trymestrze ciąży (zaświadczenie według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14.09.2010r).

drukuj poleć artykuł

Serwis Ciążowy.pl ma z założenia charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny. Zamieszczone tu materiały w żadnej mierze nie zastępują profesjonalnej porady medycznej. Przed zastosowaniem się do treści medycznych znajdujących się w naszym serwisie należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.

Wasze komentarze:

Brak komentarzy.

Najpopularniejsze artykuły

Urlop ojcowski
Staraniowy

Przydatne placówki

Felietony
Nasi Partnerzy: Międzynarodowa Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki i Promocji Zdrowia Przejdź na stronę IQON
Podmiot odpowiedzialny: International Science and Health Foundation, ul. Kunickiego 10, 30-134 Kraków, tel.: (12) 633 80 57, fax.: (12) 633 80 55