Konkurs Ciążowy.pl i Sango Trade: "Mamą być…" zakończony

autor: Marta Czajka , 2019-05-20
Konkurs Ciążowy.pl i Sango Trade:
Dzień Mamy już tuż, tuż! Z tej okazji Portal Ciążowy.pl wspólnie z firmą SangoTrade.pl zapraszają wszystkie Mamy do udziału w konkursie pod hasłem „Mamą być….” Do wygrania gadżety ułatwiające życie każdej Mamie: torba Baby Travel 3 w 1 oraz kojec - kokon wielofunkcyjny dla mamy i dziecka.

Konkurs „Mamą być" dobiegł końca. Za wszystkie odpowiedzi pięknie dziękujemy! Lista nagrodzonych osób poniżej!

I miejsce: Baby Travel 3 w 1 otrzymuje Pani Ula:

Mamą być to dla mnie radość z rzeczy dużych i małych. Z pobudki o 6:15, bo przecież to zawsze 30 minut spania więcej niż wstając o 5:45. Z kolejnego ząbka dzwoniącego pod łyżką, bo to cień nadziei na choć jedną, przed następnymi w kolejności perełkami w buzi, lepszą noc. Z wdepnięcia w lego na dywanie, bo to poboli i przestanie, a przecież z plasteliną, choć bezboleśnie, byłoby gorzej.... Z pracowicie wymalowanej laurki, która ma w sobie całe malutkie serduszko, oraz, na szczęście, większość użytych przy pracy farb ;) Czy tak jak dziś, z paskudnego wirusa, którego starszak przyniósł z przedszkola. Radość?! Zapytacie... Tak! Radość :) Że to nie jelitówka, rumień czy szkarlatyna. Sami przyznacie, że najlepiej trafiliśmy ;P Mamą być to też strach, niepewność czy zmęczenie. Ale, przy wszystkich tych niepokojach targających matczynym sercem, przy wszystkich nieprzespanych nocach, bycie mamą to patrzenie z optymizmem i najczęściej także przymrużeniem oka na to co przynosi każdy kolejny dzień ;) Dziś moje bycie mamą to tulenie, lulanie i wycieranie nosków. I oczywiście skłamałabym, gdybym napisała, że widzę tu same plusy. Jednak, jesteśmy w tym wszyscy razem... Leżymy całą czwórką pod kocami, popijamy herbatę z miodem i cytryną, tulimy się, kaszlemy i śmiejemy na zmianę. Mamą być to małe i duże radości, które składają się na to co najpiękniejsze może nas spotkać w życiu, nawet jeśli czasem to piękno udekorowane jest zasmarkanymi chustkami i palmami z soku malinowego <3

 

Wyróżnienie: kojec-kokon otrzymuje Pani Ola:

Mamą być to dla mnie ogromny zaszczyt, ale też ciężka praca każdego dnia. Praca, która nie zawsze jest wdzięczna, którą nie każdy docenia, praca bez pieniędzy, ale z najlepszym wynagrodzeniem jakie może być. Być mamą to dawać poczucie bezpieczeństwa, kierować i kształtować, kochać, rozumieć, być cierpliwą, przekładać czyjeś potrzeby nad swoje i mieć z tego radość i satysfakcje.
Mamą być to być też kobietą. Pragnąć czuć się piękną, porządną, inteligentną, wartościową, zadbaną, dopieszczoną.
Ale mamą być, to być też człowiekiem. Mieć gorsze dni, chwilę słabości, wybuchy złości i płaczu, napady głodu, szukanie chwili dla siebie, naginanie własnych zasad, chęć na chwilę szaleństwa i potrzeba odpoczynku, bycia samą ze sobą.
Podsumowując to myślę, że bycie mamą, to bycie "człowiekiem +".
Pozdrawiam wszystkie mamy. Każdą z nas podziwiam! <3

Gratulujemy! Z laureatami skontaktujemy się za pośrednictwem Facebooka

Powodzenia!


REGULAMIN

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „Mamą być..."zwanego dalej „Konkursem" jest: Międzynarodowa Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki i Promocji Zdrowia z siedzibą przy ul. Lindego 7C, 30-148 w Krakowie, właściciel Portalu Ciążowy.pl (www.ciazowy.pl)
Na zlecenie: Sango Trade Robert Koszarny ul. Graniczna 22, 63-500 Ostrzeszów NIP: 5140177882
Organizator przeprowadza Konkurs na osi czasu profilu ciazowy.pl na portalu Facebook (https://www.facebook.com/Ci%C4%85%C5%BCowypl-301853076743/)
2. Konkurs będzie trwał od 20.05.2019 do 26.05.2019 do godz. 23.59.59.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikiem Akcji (zwanym dalej: „Uczestnikiem") może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadające obywatelstwo polskie oraz pełną zdolność do czynności prawnych, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, a także osób, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Akcji, w tym członków Komisji.
2. Biorąc udział w Akcji Uczestnik akceptuje Regulamin Akcji i oświadcza, że:
a. posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych do przesłanej odpowiedzi oraz wyraża zgodę na jej publikację na profilu Facebook https://www.facebook.com/Ci%C4%85%C5%BCowypl-301853076743 ;
b. udziela zgody na użytkowanie odpowiedzi przez Organizatora na następujących polach eksploatacji: i. zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego materiału, wprowadzania materiału do pamięci komputera, ii. wprowadzania materiału do własnych baz danych bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów, iii. w zakresie rozpowszechniania materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu i materiałów drukowanych.
4. W przypadku wystąpienia roszczeń osoby trzeciej z tytułu naruszenia dóbr osobistych poprzez publikację odpowiedzi, Organizator zastrzega sobie prawo do bezzwłocznego usunięcia odpowiedzi takiej osoby oraz dyskwalifikacji Uczestnika.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania odpowiedzi w przypadku, gdy będzie ona zawierała elementy wulgarne, obraźliwe, obsceniczne lub w inny sposób naruszające prawa i dobre imię osób trzecich.
6. Jury wybierze i ogłosi laureatów do 31.05.2019 r. do godz. 23:59,.

§ 3. ZASADY KONKURSU

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest odniesienie się do zadania konkursowego, czyli dokończenia zdania „Mamą być..." Własną odpowiedź uczestnik zamieszcza na profilu Facebook ciazowy.pl pod postem informującym o konkursie.
2. Zwycięzca zostanie wybrany przez jury.
3. Informacje o wynikach konkursu zostaną podane na stronie profilu ciazowy.pl na portalu Facebook.

§ 4. NAGRODY
1. Nagrodami w Konkursie są: 1 x Baby Travel 3 w 1 (https://www.sangotrade.pl/pl/127-baby-travel-od-sango-trade) oraz kojec - kokon (https://www.sangotrade.pl/pl/53-kojce)
2. Fundatorem nagrody jest Sango Trade Robert Koszarny ul. Graniczna 22, 63-500 Ostrzeszów NIP: 5140177882
3. O sposobie odbioru nagrody Zwycięzcy zostaną poinformowani w wiadomości prywatnej. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Akcji do 7 dni od daty powiadomienia o zwycięstwie, nagroda przepada na rzecz innego Uczestnika Akcji, wyróżnionego przez Komisję. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę, z zastrzeżeniem pkt. 5. poniżej.
4. Zwycięzca Akcji traci prawo do nagrody bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.
5. Koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie ponosi Fundator.

§ 5. DANE OSOBOWE

1.Dane osobowe przekazane przez Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu, w tym ogłoszenia zwycięzców Akcji, odebrania nagrody i rozpoznania reklamacji.
2. Udostępnione Organizatorowi przez Uczestników dane osobowe obejmują wyłącznie:
a. imię;
b. nazwisko;
c. nazwa użytkownika na Facebooku;
d. adres e-mail;
e. adres korespondencyjny;
f. numer telefonu.
(dalej: Dane osobowe).
3. Uczestnikowi Akcji przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, modyfikacji lub usuwania, z zastrzeżeniem, że usunięcie danych oznacza rezygnację z Konkursu, chyba że żądanie usunięcia danych nastąpi po ogłoszeniu Zwycięzcy.
4. Każdy Uczestnik, którego Dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (dalej: Skarga)
5. Skarga powinna być zaadresowana na Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa;
6. Skarga może zostać wniesiona również za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej, w celu skorzystania z tego środka komunikacji należy kierować się wskazówkami zawartymi na stronie internetowej: http://www.giodo.gov.pl/493/
7. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Akcji lub odbiór Nagrody.
8. Organizator zapewnia przetwarzanie Danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r.(Dz.U.2016.922 t.j.) oraz innych przepisów prawa, do których przestrzegania jest zobowiązany.
9. Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu wskazanym w regulaminie.
10. Odbiorcami Danych osobowych w postaci nazwy użytkownika na Facebooku lub imienia i nazwiska Laureatów będą Użytkownicy Facebooka.
11. Dane osobowe zostaną usunięte natychmiast po realizacji celów, dla których zostały zgromadzone, a które zostały wskazane w Regulaminie.
12. Akceptując Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na powierzenie przez Organizatora przetwarzania udostępnionych mu na potrzeby Akcji danych osobowych przez Międzynarodowa Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki i Promocji Zdrowia z siedzibą przy ul. Lindego 7C, 30-148 w Krakowie.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany czy przeprowadzany przez Facebook ani firmę z nim związaną.
2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.).
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Organizator uprawniony jest do dokonywania zmian w regulaminie w każdym czasie.
5. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

drukuj poleć artykuł

Serwis Ciążowy.pl ma z założenia charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny. Zamieszczone tu materiały w żadnej mierze nie zastępują profesjonalnej porady medycznej. Przed zastosowaniem się do treści medycznych znajdujących się w naszym serwisie należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.

Wasze komentarze:

Brak komentarzy.

Najpopularniejsze artykuły

Urlop ojcowski
Staraniowy

Przydatne placówki

Felietony
Nasi Partnerzy: Międzynarodowa Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki i Promocji Zdrowia Przejdź na stronę IQON
Podmiot odpowiedzialny: International Science and Health Foundation, ul. Kunickiego 10, 30-134 Kraków, tel.: (12) 633 80 57, fax.: (12) 633 80 55