Zasiłek wychowawczy – kto ma do niego prawo?

autor: Agata Cygan , 2012-11-17
Zasiłek wychowawczy – kto ma do niego prawo?
Niektórzy rodzice, poza zasiłkiem rodzinnym, mają także prawo do zasiłku wychowawczego. Kto rzeczywiście może z niego skorzystać? Jak się o niego starać i – co istotne – ile wynosi taka pomoc?

Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny to pomoc ze strony państwa, która ma na celu pokryć część wydatków związanych z utrzymaniem dziecka. Od listopada 2009 roku wysokość takiego zasiłku wynosi miesięcznie:

 • 68,00zł na dziecko w wieku do 5 lat;
 • 91,00zł na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 roku życia;
 • 98,00zł na dziecko w wieku powyżej 18 lat do ukończenia 24 roku życia.

W tej kwestii jednak szykują się zmiany. Już od listopada 2012 roku wysokość zasiłku będzie wynosiła miesięcznie:

 • 77,00zł na dziecko w wieku do 5 lat;
 • 106,00zł na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 roku życia;
 • 115,00zł na dziecko w wieku powyżej 18 lat do ukończenia 24 roku życia.

Do tej pory zasiłek rodzinny przysługiwał wtedy, kiedy dochód rodziny po przeliczeniu na jedną osobę albo też dochód osoby uczącej się, nie przekraczał kwoty 504,00zł. I tutaj czekają nas zmiany. Od 1 listopada 2012roku zasiłek będzie przysługiwał wtedy, kiedy dochód rodziny po przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie będzie przekraczał kwoty 539,00 zł.

Dodatki do zasiłku rodzinnego

Do zasiłku rodzinnego przysługują także pewne dodatki. Wyróżnia się więc dodatki z tytułu:

 • urodzenia dziecka;
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
 • samotnego wychowywania dziecka;
 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
 • rozpoczęcia roku szkolnego;
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Prawo do zasiłku rodzinnego, a także dodatków do zasiłku rodzinnego ustala się, zaczynając od miesiąca, w którym wpłynął stosowny wniosek z właściwie wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego. Natomiast wstrzymuje się wypłatę świadczeń rodzinnych wtedy, kiedy osoba pobierająca takie świadczenia nie podejmuje ich wypłaty przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe.

Zasiłek wychowawczy

Zasiłkiem wychowawczym nazywamy właśnie dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. Prawo do takiego dodatku ma pracownik przebywający na wspomnianym urlopie - matka lub ojciec dziecka, ale także faktyczny bądź prawny opiekun dziecka, o ile dziecko pozostaje pod ich faktyczną opieką i jest uprawniony do korzystania z takiego urlopu.

Oczywiście warunkiem ubiegania się o dodatek jest dochód - powinien on wynosić w przeliczeniu na osobę w rodzinie starającego się o zasiłek nie więcej niż 504 zł (lub - analogicznie - 583 zł, jeśli członkiem rodziny jest dziecko z orzeczoną prawnie niepełnosprawnością). Dodatek może być pobierany maksymalnieprzez 24 miesiące kalendarzowe bądźteż 36 miesięcy, ale tylko w sytuacji, kiedy dany pracownik opiekuje się więcej niż jednym dzieckiem (urodzonym w czasie jednego porodu). Także i w tym wypadku znaczenie ma stan zdrowia dziecka.

Rodzic dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością bądź o znacznym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zasiłku aż do 72 miesięcy. Wysokość dodatku to 400 zł miesięcznie.Warto jednak zauważyć, że wsytuacji, kiedy oboje rodziców korzysta z prawa do urlopu wychowawczego, zasiłek wychowawczy może pobierać tylko jedno.

Dodatek, który przysługuje za niepełne miesiące kalendarzowe, wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku miesięcznego na każdy dzień. Kwotę dodatku przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Kto nie dostanie zasiłku?

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego nie przysługuje, jeżeli:

 • osoba ubiegająca się o zasiłek bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy;
 • osoba ubiegająca się o zasiłek podjęła bądź kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
 • osoba ubiegająca się o zasiłek w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego;
 • dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym też w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta tam z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyłączeniem dziecka, przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Co zrobić, by otrzymać zasiłek?

By otrzymać zasiłek wychowawczywystarczy zgłosić się do regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Tam należy złożyć wypełniony formularz (dostępny w ośrodku lub wydrukowany ze strony internetowej) oraz dwa zaświadczenia od pracodawcy (o udzieleniu pracownikowi urlopu wychowawczego oraz dokument potwierdzający, że pracownik bezpośrednio przed uzyskaniem urlopu wychowawczego był zatrudniony przez okres dłuższy niż 6 miesięcy).

Ponadto dostarczyć trzeba zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (o opłaconych składkach społecznych) oraz z Urzędu Skarbowego (o przychodzie za miniony rok podatkowy, podwójne: matki i ojca dziecka).

W sytuacji, kiedy o zasiłek starają się rodzice dziecka niepełnosprawnego, przebywającego w placówkach pomocowych, konieczne jest również zaświadczenie od lekarza, jako dowód, że dziecko przebywa tam w celach leczniczych. Informację na temat decyzji (pozytywne lub negatywne rozpatrzenie wniosku o zasiłek) pracownik otrzymuje w czasie do 30 dni od złożenia dokumentów. Warto jeszcze zaznaczyć, że listopadowa zmiana kwot zasiłku rodzinnego nie dotyczy dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

drukuj poleć artykuł

Serwis Ciążowy.pl ma z założenia charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny. Zamieszczone tu materiały w żadnej mierze nie zastępują profesjonalnej porady medycznej. Przed zastosowaniem się do treści medycznych znajdujących się w naszym serwisie należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.

Wasze komentarze:

Brak komentarzy.

Najpopularniejsze artykuły

Urlop ojcowski
Staraniowy

Przydatne placówki

Felietony
Nasi Partnerzy: Międzynarodowa Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki i Promocji Zdrowia Przejdź na stronę IQON
Podmiot odpowiedzialny: International Science and Health Foundation, ul. Kunickiego 10, 30-134 Kraków, tel.: (12) 633 80 57, fax.: (12) 633 80 55