Dopłaty do pensji niań

Agata Cygan
2011-08-25
Dopłaty do pensji niań
Niesprecyzowane oczekiwania? Wygórowane wymagania? Niejasne warunki zatrudnienia? Te i inne problemy, tak częste w przypadku kobiet, pracujących w charakterze opiekunki do dziecka, właśnie się kończą. Zawód niani nareszcie został potraktowany tak, jak każdy inny, a państwo doceniło zarówno kobiety - opiekunki, jak i te, dla których brak istnienia profesjonalnej opieki nad dziećmi (miejsce w żłobku to w niektórych miastach wręcz rarytas) stawał się barierą, utrudniającą powrót na rynek pracy.

Ustawa żłobkowa

5 stycznia br. Sejm przyjął tzw. ustawę żłobkową, której celem jest zmiana zasad tworzenia form opieki nad dziećmi do lat trzech. Żłobki nie będą musiały spełniać już nadmiernie wysokich wymogów lokalowych, technicznych czy sanitarnych, ponieważ zgodnie z prawem nie będą zakładami opieki zdrowotnej. Zmieniają się także wymogi dotyczące kadry pracującej w żłobkach. Nie muszą być to, jak dotąd, pielęgniarki, położne czy też nauczyciele wychowania przedszkolnego, ale każdy, kto ukończy odpowiedni kurs. Ustawa poszerza liczbę legalnych form opieki nad dziećmi. Są to, poza żłobkami: klubik dziecięcy (opieka nad dzieckiem będzie trwać tutaj maksymalnie 5 godzin), dzienny opiekun (może sprawować opiekę nad dziećmi w swoim domu, np. mama na urlopie wychowawczym decydująca się na pracę niani), legalna niania (składki za jej ubezpieczenie społeczne zostaną pokryte z budżetu państwa), przyzakładowe żłobki (skierowane do dzieci własnych pracowników; koszty funkcjonowania żłobka pracodawca może dodać do kosztów uzyskania przychodu). Senacka komisja rodziny i polityki społecznej zaproponowała pewne poprawki do ustawy (większość zaakceptował Sejm), które spowodowały m.in., że przepisy weszły w życie już miesiąc po ich ogłoszeniu, a nie - jak się przyjęło - po trzech miesiącach.

Legalna niania

Podstawą legalnego zatrudnienia niani jest umowa uaktywniająca. Zgodnie z umową niania sprawuje opiekę nad dzieckiem od 20. tygodnia

Podstawą legalnego zatrudnienia niani jest tzw. umowa uaktywniająca. Zgodnie z umową, która zostaje zawarta w formie pisemnej, niania sprawuje opiekę nad dzieckiem od 20. tygodnia życia, nie może ponadto sprawować opieki nad dziećmi więcej niż jednej rodziny. Umowa uaktywniająca określa cel i przedmiot umowy, czas i miejsce sprawowania opieki, liczbę dzieci powierzonych opiece, obowiązki niani, wysokość wynagrodzenia oraz termin jego wypłaty, czas na jaki została zawarta, a także warunki i sposób zmiany bądź rozwiązania umowy. Tego rodzaju umowę rodzice zgłaszają do ZUS, który przez okres trwania umowy płaci za nianię składki emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne. Składki są płacone maksymalnie od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (1386 zł). W przypadku kiedy rodzice przewidują dla niani wyższe wynagrodzenie, to oni pokrywają różnicę. Prawo legalnego zatrudnienia niani, zgodnie z ustawą, mają zarówno rodzice pozostający w związku małżeńskim, jak i samotnie wychowujący dzieci. W przypadku małżeństwa obydwoje rodzice muszą pracować. Podobnie w przypadku osoby samotnej - musi ona posiadać zatrudnienie. Warto pamiętać jednak, że ustawa nie wymaga, aby rodzic być zatrudniony na etacie - może prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą czy też świadczyć usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej. W przypadku utraty zatrudnienia przez jednego z rodziców, ZUS refunduje składki przez trzy miesiące po dacie utraty pracy.

Prawa i obowiązki

Niania będzie, z tytułu uzyskiwania przychodu, zobowiązana rozliczać się z urzędem skarbowym na zasadach ogólnych, a więc według skali podatkowej. Niani przysługuje prawo do potrącania kosztów w wysokości 20 proc. przychodu. Będzie ona mogła zapłacić podatek za cały rok bądź też wpłacać comiesięczne zaliczki. Zawieranie legalnych umów zwiększy bezpieczeństwo i komfort pracy opiekunkom, nie tylko w sensie dosłownym (m.in. składka wypadkowa).

Dzięki konieczności podpisania umowy, obie strony określą jasne swoje wymagania i oczekiwania, a to pozwoli uniknąć niepotrzebnych nieporozumień. Kolejną korzyścią dla opiekunek, jaka płynie z ustawy jest fakt, że poświadczenie na piśmie zatrudnienia w zawodzie opiekunki i zdobyte doświadczenie w pracy z dziećmi mogą być pomocne przy późniejszym ubieganiu się o pracę w żłobku czy przedszkolu.

Serwis Ciążowy.pl ma z założenia charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny. Zamieszczone tu materiały w żadnej mierze nie zastępują profesjonalnej porady medycznej. Przed zastosowaniem się do treści medycznych znajdujących się w naszym serwisie należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.